สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเจตนารมณ์ ”ขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กรคุณธรรม” เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณธรรม ตามเป้าหมายแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ประกาศเจตนารมณ์ ”ขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กรคุณธรรม” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเจตนารมณ์ "ขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กรคุณธรรม" เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณธรรม ตามเป้าหมายแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ