นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกาศ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกาศ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริหารราชการและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ มุ่งตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม พร้อมทั้งจะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงตน อยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการและจะปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในการดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องชอบธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มุ่นเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในประโยชน์ของแผ่นดินและพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด     เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป