วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกบุคลากรตัวแทน สปอ. ในการยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อน สปอ. สู่นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ 4.0 ณ ห้องประชุมอัลฟ่า ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกบุคลากรตัวแทน สปอ. ในการยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อน สปอ. สู่นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ 4.0 ณ ห้องประชุมอัลฟ่า ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม
เพื่อพัฒนา Model สนับสนุนการพัฒนาระบบงานที่เหมาะสมกับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเพื่อพัฒนาเส้นทาง (Roadmap) การยกระดับการบริหารจัดการกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสู่นวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 โดยใช้ Model การบริหารจัดการกระบวนการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน