วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม
เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด ตั้งแต่ การวิเคราะห์ กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นการพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด รวมถึงร่วมกำหนดแผนงานโครงการรองรับประเด็นการพัฒนา และแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งจะมีส่วนที่ทำให้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น