ขอความร่วมมือมายังท่านโปรดระมัดระวังและเพิ่มมาตรการป้องกันการรั่วไหลหรือรั่วซึมน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโดยห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน

       ด้วยสถานการณ์ประเทศไทยในปี ๒๕๒๕ พบว่ามีพายุจำนวนหลายลูกต่อเนื่องกัน ปริมาณฝนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้กิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนของราษฎร รวมถึงสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่

       สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะหน่วยงานผู้กำกับดูแลโรงงานอุดสาหกรรม จึงขอความร่วมมือมายังท่านโปรดระมัดระวังและเพิ่มมาตรการป้องกันการรั่วไหลหรือรั่วซึมน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโดยห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน ทั้งนี้ หากโรงงานของท่นไต้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดแจังความเสียหายและขอความช่วยเหลือไปยัง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 97/7 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบูรีรัมย์ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 044-612934 เพื่อจักได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป