การประชุม?คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
       การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2565? วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการประชุม?คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ? (กรอ.)? กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์? โดยประชุมผ่านระบบ? Video?..Conference? จากห้องประชุมท้าวสุรนารี? ชั้น? 1? ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา?
     การประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ? (พ.ศ.? 2566-2570) และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง? 1? (พ.ศ.? 2566-2570) ความคืบหน้าของการขอรับสนับสนุนของคณะกรรมการ? กรอ.? กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง? 1? ปีงบประมาณ? พ.ศ.? 2563 -? 2565? และเพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด? ฯ