นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสาวอมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวศรัญญา ชื่นสำโรง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2565
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2565
----------------------
วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.30-12.00 น.
นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสาวอมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวศรัญญา ชื่นสำโรง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อดำเนินการและปฏิบัติงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ให้สามารถดำเนินการส่งเสริมผลักดันการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในที่ประชุม