นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาวสุทธิกานติ์ เมฆวีรโรจน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ นายศิริโชค บุญทาทอง นักวิเคราะห์นโยบายแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการและสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน
ออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการ และสำรวจข้อมูลเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One province One Agro – Industrial : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
----------------------------------------------
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น.
นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาวสุทธิกานติ์ เมฆวีรโรจน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ นายศิริโชค บุญทาทอง นักวิเคราะห์นโยบายแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการและสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One province One Agro – Industrial : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ราย ได้แก่ สหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน