นายประสงค์  ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 7/2565

             วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.?30 น. นายประสงค์  ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รักษาราชการแทน?ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน?การประชุมฯ?

             เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัด? 5? ปี? พ.ศ.2566? -? 2570?  ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด? ประจำ?ปีงบประมาณ? พ.ศ.? 2567? การพิจารณาขอโอนเปลี่ยนแปลง?โครงการ ภายใต้แผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด? ประจำ?ปีงบประมาณ? พ.ศ.? 2566? และพิจารณาโครงการที่จะขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน? ประจำ?ปีงบประมาณ? พ.ศ.? 2566?