ร่วมฟังการบรรยาย MOI KM SHARING DAY ครั้งที่ 2 เรื่อง การกำกับโรงงานด้านวัตถุอันตราย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล EP.2 โดยมีผู้แทนจากกองส่งเสริมเทคโนโลยี ความปลอดภัยโรงงาน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประสงศ์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ คล้ำายสงคราม หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมฟังการบรรยาย MOI KM SHARING DAY ครั้งที่ 2 เรื่อง การกำกับโรงงานด้านวัตถุอันตราย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล EP.2 โดยมีผู้แทนจากกองส่งเสริมเทคโนโลยี ความปลอดภัยโรงงาน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมฯ ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบรีรัมย์