วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสาวสุทธิกานติ์ เมฆวีรโรจน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2566 ระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังทวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม