วันอังคารที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมรับฟังโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์