วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายอนุสรณ์ ทัศศรี วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก และพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมฯ