วันอังคาร ที่ 21 พฤจิกายน พศ 2566 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ คลัายสงคราม หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่จัางงานผู้ต้องขัง เพื่อพิจารณากำหนดและปรับปรุงอัตราค่าจัางงาน/จ้างทำของ ในสัญญาจ้างทำของมีความถูกต้องเป็นธรรมตมหลัก สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นไปตมอัตราค่จ้างขั้นต่ำของแต่ละท้องที่ ณ ห้องประชุมเรือนจำอำเภอนางรอง โดยมี        นายสถิรพัฒน์ รุจิรดาวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเป็นประธานในการประชุมฯ