วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้..นางอรุณี อินยาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดบุรีรมัย์ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมฯ