เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนความเข้าใจการกลั่นกรองโครงการสินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan)
............................
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสาวอมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวสุปราณี การรัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนความเข้าใจการกลั่นกรองโครงการสินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นประธานในการประชุม