คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.11.2565
0

ายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสาวสุทธิกานติ์ เมฆวีรโรจน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางกรานต์ชนก กลมวงศ์ นักวิชาการมาตราฐาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดโครงการเกษตรกรต้นแบบวิถียั่งยืนและเปิดตลาดนกเขียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐาน ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรให้มีทักษะ ความรู้ ทั้งด้านการจัดการ การสื่อสารและการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการการเงินซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
25.11.2565
0

นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาวสุทธิกานติ์ เมฆวีรโรจน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ นายศิริโชค บุญทาทอง นักวิเคราะห์นโยบายแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการและสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
25.11.2565
0

นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสาวอมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวศรัญญา ชื่นสำโรง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2565

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

28.03.2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24.02.2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงาน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28.03.2565

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24.02.2565

ข้อกำหนดและขอบเขต (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

29.04.2565

ประกาศเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565)

23.02.2565

ประกาศผล ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

02.06.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สขร.01) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

03.05.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สขร.01) ประจำเดือน เมษายน 2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02