คุณกำลังมองหาอะไร?


 

 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

   วิสัยทัศน์

       “มุ่งส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ มีศักยภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

 

               เป้าประสงค์รวม

           1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูปอนามัย แลอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

           2. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมสากลเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว  

           3. เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

 

               ประเด็นยุทธศาสตร์

               แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรอนามัย และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น

            แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่อุตสาหกรรมสากลเชิงสร้างสรรค์ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว

           แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพบนฐานเศรษฐกิจมั่นคงเข้มแข็งเชิงสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

 

   วิสัยทัศน์

       “มุ่งส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปเกษตร วิสาหกิจชุมชน เชิงนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

 

                เป้าประสงค์รวม

            1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตร และวิสาหกิจชุมชน เชิงนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            2. เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

            3. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน พืชสมุนไพรกัญชง กัญชาและกระท่อม สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว

 

               ประเด็นยุทธศาสตร์

                ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและวิสาหกิจชุมชน

            ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจด้วย BCG Model เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

            ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต และวิสาหกิจชุมชน 

 

 

    ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 5 ปี (ปี 2566 – 25670)

         “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

               ประเด็นยุทธศาสตร์

 

           ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ  "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ"

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"

           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน"

           ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ   บุรีรัมย์สันติสุข

 

 

    ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    วิสัยทัศน์

              "ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และสังคมเป็นสุข"

                 ประเด็นยุทธศาสตร์

                              ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

                          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม

                          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

ดาวโหลดเอกสารแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ

 

 

 

 

 

  

 

 
 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จ.บุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี(ปี 66-70) ประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
plan-5 ปี-66-70 จังหวัดบุรีรัมย์.pdf
ขนาดไฟล์ 52MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)(ทบทวนรอบปี 65).pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย