ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายไม่รับและไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง นโยบายไม่รับและไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) ในส่วนของแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) นั้น เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ทุกระดับได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ดังนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ประกาศนโยบาย ไม่รับและไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Poligy) เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจห่รือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับช้อน โดยมีรายละเอียดการไม่รับและไม่ให้ของขวัญและของกำนัล ปรากฏตามเอกสารแนบ โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร้งครัด ดังนี้
     1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ทุกระดับ ไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการของสำนักงาน ในทุกเทศกาล
     2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ทุกระดับ ไม่ให้ของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคคลภายนอก ในทุกเทศกาล
     3. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้หรือรับ
ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
     4. กรณีประสงค์จะแสดงความยินดี หรือการแสดงความปรารถาดีในโอกาสต่าง 1 ตามประเพณีนิยม
ให้ใช้บัตรอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ แทน
     

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗/ มกราคม ๒๕๖๕
(นายประสงค์ ผลส่ง)
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์